Ringonderzoek

Ringonderzoek staat voor onderzoek naar (trek)gedrag bij vogels door ze te voorzien van een ring. De kennis over soorten en populaties die op deze wijze wordt vergaard wordt o.a. gebruikt om soorten beschermingsplannen op te zetten. Verbanden proberen te leggen tussen broedgebieden, overwinteringsgebieden en populaties. Maar ook onderzoek naar leeftijd, doodsoorzaak en broedsucces is door het ringen van vogels mogelijk. Reeds vele jaren worden vogels geringd en steeds zijn er weer nieuwe vragen. De natuur is ontzettend complex. Resultaten van ringonderzoek geven aan dat klimaatveranderingen van invloed blijken te zijn op het trekgedrag en broedsucces van vogels.


Alle ringgegevens worden landelijk centraal opgeslagen en verwerkt bij de Nederlandse ringcentrale ("Vogeltrekstation”) van het Nederlands Instituut voor Ecologie te Heteren. Om vogels te kunnen ringen is een vergunning nodig van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Binnen het ringonderzoek van de vereniging wordt de kern gevormd door drie leden die beschikken over een ringvergunning. De nadruk ligt op het ringen van nestjongen. Bij het ringen wordt nauw samengewerkt met leden van de werkgroepen roofvogels, weidevogels en nestkastonderzoek.
 
Voor meer informatie over de werkgroep Ringonderzoek kunt u zich wenden tot:
 
H. van Wijk 
Dennenlaan 3
7955 AG IJhorst
Tel.: 0522-442656
E-mail: ringonderzoek@nbvijs.nl 

Het jaarverslag van 2014:


Het jaarverslag van 2015:


Het jaarverslag van 2016:

 
Het jaarverslag van 2017:
 
 

Het jaarverslag van 2018: